V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
andyJado
V2EX  ›  程序员

你最常用的 CLI(命令行工具)是什么?

 •  
 •   andyJado ·
  AndyJado · 2022-07-18 15:04:35 +08:00 · 11396 次点击
  这是一个创建于 705 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  我的前三大概是 brew, git, curl

  但我更好奇有没有日常用的的 CLI 呢? 我看有 cli 发推特的..

  245 条回复    2023-04-30 16:25:34 +08:00
  1  2  3  
  0o0O0o0O0o
      1
  0o0O0o0O0o  
     2022-07-18 15:11:00 +08:00 via iPhone   ❤️ 2
  ls
  cd
  history
  fyibmsd
      2
  fyibmsd  
     2022-07-18 15:12:55 +08:00   ❤️ 101
  ```
  history | awk '{CMD[$2]++;count++;}END { for (a in CMD)print CMD[a] " " CMD[a]/count*100 "% " a;}' | grep -v "./" | column -c3 -s " " -t | sort -nr | nl | head -n10
  ```

  1 945 13.2112% ls
  2 929 12.9876% cd
  3 889 12.4284% clear
  4 704 9.84202% git
  5 425 5.94156% ssh
  6 353 4.93499% k
  7 182 2.54439% vim
  8 180 2.51643% brew
  9 170 2.37663% cat
  10 109 1.52384% gco
  ecloud
      3
  ecloud  
     2022-07-18 15:13:39 +08:00
  df -h
  Mark24
      4
  Mark24  
     2022-07-18 15:17:42 +08:00   ❤️ 1
  1 3158 31.2055% git
  2 949 9.37747% cd
  3 629 6.21542% yarn
  4 568 5.61265% gaa
  5 443 4.37747% clear
  6 350 3.4585% rake
  7 294 2.90514% docker
  8 293 2.89526% ruby
  9 273 2.69763% z
  10 263 2.59881% code
  morty0
      5
  morty0  
     2022-07-18 15:22:05 +08:00
  kubectl
  Orenoid
      6
  Orenoid  
     2022-07-18 15:24:51 +08:00
  1 334 16.5101% git
  2 207 10.2323% ls
  3 167 8.25507% cd
  4 163 8.05734% docker
  5 147 7.26644% go
  6 131 6.47553% ssh
  7 81 4.00395% make
  8 50 2.47158% pip
  9 49 2.42215% which
  10 44 2.17499% mysql
  Moeyua
      7
  Moeyua  
     2022-07-18 15:29:14 +08:00
  1 1784 46.0031% git
  2 648 16.7096% npm
  3 254 6.54977% ls
  4 245 6.31769% cd
  5 216 5.56988% brew
  6 80 2.06292% pnpm
  7 80 2.06292% mv
  8 45 1.16039% vue
  9 45 1.16039% vim
  10 45 1.16039% nrm
  ipwx
      8
  ipwx  
     2022-07-18 15:32:27 +08:00
  1 2671 35.8331% git
  2 833 11.1752% ls
  3 656 8.80064% ssh
  4 596 7.99571% cd
  5 158 2.11967% pip3
  6 129 1.73061% python3
  7 128 1.7172% vim
  8 123 1.65012% npm
  9 113 1.51596% aria2c
  10 101 1.35498% brew
  imycc
      9
  imycc  
     2022-07-18 15:34:32 +08:00
  1 1027 10.1152% ls
  2 873 8.59844% python
  3 683 6.72708% cd
  4 512 5.04284% git
  5 468 4.60948% ssh
  6 384 3.78213% rsync
  7 379 3.73289% vim
  8 357 3.5162% rm
  9 319 3.14193% bash
  10 297 2.92524% celery
  chizuo
      10
  chizuo  
     2022-07-18 15:38:35 +08:00
  个人电脑:
  1 1016 15.65% git
  2 960 14.7874% ll
  3 929 14.3099% ssh
  4 589 9.0727% cd
  5 295 4.54405% sudo
  6 240 3.69686% code
  7 228 3.51201% python
  8 186 2.86506% vim
  9 148 2.27973% exit
  10 138 2.12569% ..

  服务器:
  1 841 21.1679% ll
  2 385 9.69041% python
  3 370 9.31286% bash
  4 359 9.03599% cd
  5 324 8.15505% vim
  6 198 4.98364% gpustat
  7 154 3.87616% git
  8 138 3.47345% tmux
  9 129 3.24692% ..
  10 87 2.18978% nvidia-smi
  HeyWeGo
      11
  HeyWeGo  
     2022-07-18 15:40:44 +08:00
  clear
  cxmokai
      12
  cxmokai  
     2022-07-18 15:48:22 +08:00
  1 411 26.4479% ls
  2 161 10.3604% git
  3 149 9.58816% cd
  4 140 9.00901% yarn
  5 57 3.66795% pip
  6 50 3.2175% code
  7 45 2.89575% which
  8 38 2.4453% python
  9 35 2.25225% docker
  10 29 1.86615% nest
  Diphia
      13
  Diphia  
     2022-07-18 15:49:02 +08:00
  $ ~ history | awk '{CMD[$2]++;count++;}END { for (a in CMD)print CMD[a] " " CMD[a]/count*100 "% " a;}' | grep -v "./" | column -c3 -s " " -t | sort -nr | nl | head -n10
  1 1080 32.3741% git
  2 398 11.9305% rsync
  3 310 9.29257% python3
  4 227 6.80456% ssh
  5 166 4.97602% ls
  6 166 4.97602% clear
  7 160 4.79616% cd
  8 98 2.93765% vi
  9 69 2.06835% gpg
  10 42 1.25899% rg
  ChangJingli
      14
  ChangJingli  
     2022-07-18 15:56:58 +08:00
  1 4 25% tar
  2 3 18.75% open
  3 3 18.75% ls
  4 2 12.5% rm
  5 2 12.5% cd
  6 1 6.25% ssh
  7 1 6.25% pnpm
  pddwin
      15
  pddwin  
     2022-07-18 16:08:42 +08:00
  1 640 16.8554% ssh
  2 359 9.45483% yarn
  3 239 6.29444% code
  4 234 6.16276% ping
  5 173 4.55623% git
  6 142 3.73979% ls
  7 138 3.63445% rm
  8 130 3.42376% cd
  9 122 3.21306% ..
  CrossEntropy
      16
  CrossEntropy  
     2022-07-18 16:09:26 +08:00
  个人电脑:
  1 529 24.2549% ssh
  2 174 7.97799% cd
  3 133 6.09812% ls
  4 133 6.09812% git
  5 96 4.40165% sudo
  6 62 2.84273% ping
  7 62 2.84273% brew
  8 57 2.61348% nmap
  9 52 2.38423% python
  10 50 2.29253% ifconfig
  11 48 2.20083% nano
  12 43 1.97157% cat
  13 42 1.92572% wget
  14 38 1.74232% ps
  15 36 1.65062% traceroute
  16 36 1.65062% hugo
  17 29 1.32967% nslookup
  18 25 1.14626% ssh-copy-id
  19 24 1.10041% smartctl
  20 24 1.10041% rm
  服务器:
  1 867 16.5774% sudo
  2 630 12.0459% cd
  3 596 11.3958% ls
  4 399 7.62906% docker
  5 326 6.23327% kubectl
  6 189 3.61377% kill
  7 135 2.58126% python
  8 128 2.44742% conda
  9 126 2.40918% nano
  10 91 1.73996% cat
  11 82 1.56788% systemctl
  12 78 1.4914% ping
  13 76 1.45315% rm
  14 53 1.01338% cp
  15 51 0.975143% wget
  16 49 0.936902% ps
  17 49 0.936902% mvn
  18 49 0.936902% mv
  19 48 0.917782% watch
  20 47 0.898662% journalctl
  CrossEntropy
      17
  CrossEntropy  
     2022-07-18 16:10:19 +08:00   ❤️ 10
  直接用 zsh_stats 就可以看
  andyJado
      18
  andyJado  
  OP
     2022-07-18 16:14:53 +08:00
  @CrossEntropy

  user@MacBook-Pro ~ % zsh_stats
  zsh: command not found: zsh_stats
  kokutou
      19
  kokutou  
     2022-07-18 16:16:33 +08:00
  1 60 31.4136% pacman
  2 16 8.37696% ls
  3 12 6.28272% l
  4 10 5.2356% where
  5 10 5.2356% exit
  6 8 4.18848% chmod
  7 7 3.66492% omz
  8 7 3.66492% export
  9 5 2.6178% vim
  10 5 2.6178% vi
  ifdef
      20
  ifdef  
     2022-07-18 16:29:26 +08:00
  1 86 17.2% ls
  2 78 15.6% cd
  3 36 7.2% npm
  4 35 7% adb
  5 31 6.2% clear
  6 22 4.4% git
  7 18 3.6% rm
  8 17 3.4% vi
  9 13 2.6% npx
  10 11 2.2% code
  Suddoo
      21
  Suddoo  
     2022-07-18 16:34:14 +08:00 via iPhone
  1 453 90.6% git
  2 23 4.6% cd
  3 14 2.8% ls
  4 2 0.4% 1
  5 1 0.2% vim
  6 1 0.2% q
  7 1 0.2% pwd
  8 1 0.2% mkdir
  9 1 0.2% history
  10 1 0.2% gti
  CrossEntropy
      22
  CrossEntropy  
     2022-07-18 16:36:46 +08:00
  @andyJado #18 可能是因为我用了 oh-my-zsh ?
  yolee599
      23
  yolee599  
     2022-07-18 16:37:02 +08:00
  1 229 22.9% cd
  2 135 13.5% make
  3 89 8.9% git
  4 84 8.4% egrep
  5 70 7% ls
  6 53 5.3% dos2unix
  7 32 3.2% rm
  8 20 2% echo
  9 17 1.7% tar
  10 15 1.5% export
  lovepplforever
      24
  lovepplforever  
     2022-07-18 16:38:18 +08:00
  1 322 23.607% go
  2 144 10.5572% cd
  3 96 7.03812% ls
  4 58 4.2522% rsync
  5 49 3.59238% ssh
  6 46 3.37243% curl
  7 45 3.29912% GOOS=linux
  8 38 2.78592% ping
  9 36 2.6393% code
  10 35 2.56598% influx
  troilus
      25
  troilus  
     2022-07-18 16:43:44 +08:00
  1 930 9.3% cd
  2 928 9.28% ls
  3 586 5.86% docker
  4 578 5.78% nano
  5 444 4.44% tmux
  6 402 4.02% systemctl
  7 359 3.59% firewall-cmd
  8 270 2.7% cat
  9 229 2.29% curl
  10 228 2.28% exit
  Pythoner666666
      26
  Pythoner666666  
     2022-07-18 16:45:35 +08:00
  1 819 28.125% gco
  2 569 19.5398% gp
  3 458 15.728% gl
  4 307 10.5426% gm
  5 296 10.1648% npm
  6 171 5.87225% git
  7 52 1.78571% gcb
  8 43 1.47665% node
  9 25 0.858516% rm
  10 22 0.755495% ts-node
  FengMubai
      27
  FengMubai  
     2022-07-18 16:46:00 +08:00
  1 8 10.6667% vim
  2 8 10.6667% fd
  3 8 10.6667% exit
  4 7 9.33333% clear
  5 7 9.33333% cd
  6 6 8% sudo
  7 3 4% su
  8 3 4% sh
  9 3 4% echo
  acerest
      28
  acerest  
     2022-07-18 17:13:51 +08:00
  1 1022 13.4615% cat
  2 848 11.1697% curl
  3 802 10.5638% dig
  4 613 8.07429% aws
  5 429 5.65068% cd
  6 360 4.74183% brew
  7 330 4.34668% ping
  8 192 2.52898% sudo
  9 189 2.48946% history
  10 162 2.13383% whois
  11 128 1.68599% ssh
  12 124 1.6333% rm
  13 113 1.48841% telnet
  14 109 1.43572% kubectl
  15 96 1.26449% tail
  16 93 1.22497% vim
  17 89 1.17229% mv
  18 86 1.13277% tldr
  19 79 1.04057% aliyun
  20 67 0.882508% git
  duanxianze
      29
  duanxianze  
     2022-07-18 17:19:49 +08:00
  1 142 22.4684% git
  2 78 12.3418% cd
  3 52 8.22785% ls
  4 34 5.37975% sudo
  5 29 4.58861% npm
  6 28 4.43038% cnpm
  7 24 3.79747% node
  8 19 3.00633% htop
  9 18 2.8481% yarn
  10 15 2.37342% brew
  hakr
      30
  hakr  
     2022-07-18 17:28:21 +08:00
  1 161 20.125% ls
  2 111 13.875% vim
  3 95 11.875% cd
  4 85 10.625% docker
  5 38 4.75% npm
  6 27 3.375% j
  7 22 2.75% cat
  8 21 2.625% docker-compose
  9 19 2.375% nodenv
  10 19 2.375% curl
  dolphintwo
      31
  dolphintwo  
     2022-07-18 17:40:04 +08:00
  1 1529 54.9013% ssh
  2 173 6.21185% ls
  3 159 5.70916% cd
  4 100 3.59066% git
  5 69 2.47756% python3
  6 66 2.36984% wd
  7 66 2.36984% vim
  8 64 2.29803% kubectl
  9 61 2.19031% cat
  10 42 1.50808% exit
  rrfeng
      32
  rrfeng  
     2022-07-18 17:43:51 +08:00
  98 9.80981% f
  50 5.00501% tt
  45 4.5045% j
  38 3.8038% pbpaste
  27 2.7027% dig
  25 2.5025% kubectl
  24 2.4024% git
  20 2.002% jj
  16 1.6016% telnet
  14 1.4014% cd
  10 1.001% ping
  10 1.001% ls
  breezeFP
      33
  breezeFP  
     2022-07-18 17:44:16 +08:00
  1 937 10.7912% cd
  2 931 10.7221% brew
  3 562 6.47242% ssh
  4 533 6.13843% docker
  5 525 6.0463% ls
  6 452 5.20557% git
  7 262 3.01739% mvn
  8 249 2.86767% npm
  9 243 2.79857% vim
  10 223 2.56824% j
  Noicdi
      34
  Noicdi  
     2022-07-18 17:51:22 +08:00
  1 425 18.5833% ranger
  2 200 8.74508% gcc
  3 172 7.52077% vim
  4 124 5.42195% make
  5 94 4.11019% lazygit
  6 71 3.1045% clear
  7 69 3.01705% ls
  8 61 2.66725% gdb
  9 57 2.49235% bat
  10 47 2.05509% cd
  Megrax
      35
  Megrax  
     2022-07-18 17:52:25 +08:00
  1 2175 21.5924% git
  2 1405 13.9482% cd
  3 1037 10.2948% yarn
  4 743 7.37615% ls
  5 713 7.07833% npm
  6 288 2.85913% code
  7 237 2.35282% pnpm
  8 150 1.48913% brew
  9 143 1.41964% rm
  10 131 1.30051% clear
  Suaxi
      36
  Suaxi  
     2022-07-18 17:53:19 +08:00
  kubectl, nano, docker save/load
  Vegetable
      37
  Vegetable  
     2022-07-18 17:55:57 +08:00
  1 605 18.6097% git
  2 304 9.35097% docker
  3 206 6.33651% gp
  4 192 5.90588% gcmsg
  5 140 4.30637% ls
  6 136 4.18333% cd
  7 116 3.56813% pnpm
  8 114 3.50661% glog
  9 109 3.35281% source
  10 76 2.33774% make
  dzdh
      38
  dzdh  
     2022-07-18 17:57:59 +08:00
  1 165 16.5% dnf
  2 106 10.6% podman
  3 106 10.6% ls
  4 81 8.1% cd
  5 52 5.2% ll
  6 51 5.1% htop
  7 50 5% exit
  8 24 2.4% cat
  9 22 2.2% php81
  10 22 2.2% kpatch
  IceBay
      39
  IceBay  
     2022-07-18 17:58:55 +08:00
  1 2761 28.1104% ls
  2 1440 14.661% php
  3 1343 13.6734% cd
  4 743 7.56465% yarn
  5 544 5.53859% j
  6 476 4.84626% ping
  7 356 3.62452% ssh
  8 209 2.12788% composer
  9 204 2.07697% exit
  10 161 1.63918% valet
  lozzow
      40
  lozzow  
     2022-07-18 18:45:47 +08:00
  1 161 22.6442% ssh
  2 95 13.3615% kubectl
  3 57 8.01688% k9s
  4 32 4.5007% vim
  5 31 4.36006% ping
  6 31 4.36006% cd
  7 30 4.21941% python3
  8 29 4.07876% curl
  9 21 2.95359% brew
  10 18 2.53165% cat
  daimubai
      41
  daimubai  
     2022-07-18 19:01:07 +08:00
  1 2743 27.43% git
  2 874 8.74% cd
  3 611 6.11% kill
  4 379 3.79% vim
  5 327 3.27% sudo
  6 304 3.04% gs
  7 269 2.69% ll
  8 241 2.41% cat
  9 218 2.18% rm
  10 203 2.03% ssh
  mio4kon
      42
  mio4kon  
     2022-07-18 19:06:32 +08:00
  1 1803 20.7146% ls
  2 1232 14.1544% docker
  3 952 10.9375% cd
  4 561 6.44531% git
  5 490 5.6296% kubectl
  6 295 3.38925% curl
  7 253 2.90671% ping
  8 223 2.56204% cat
  9 191 2.19439% java
  10 189 2.17142% clear
  superchijinpeng
      43
  superchijinpeng  
     2022-07-18 19:12:20 +08:00
  1 1546 15.3724% kubectl
  2 1372 13.6422% kd
  3 851 8.46177% kt
  4 640 6.36373% cd
  5 557 5.53843% rm
  6 493 4.90206% docker
  7 328 3.26141% brew
  8 312 3.10232% mv
  9 241 2.39634% cat
  10 180 1.7898% kubedev
  eurekavip
      44
  eurekavip  
     2022-07-18 19:12:40 +08:00
  1 2211 18.3562% adb
  2 1702 14.1303% git
  3 691 5.73682% cd
  4 686 5.69531% ls
  5 575 4.77377% python3
  6 403 3.34579% vim
  7 387 3.21295% ct
  8 263 2.18348% rm
  9 262 2.17518% python
  10 242 2.00913% cp
  11 219 1.81818% pip3
  12 206 1.71025% curl
  13 204 1.69365% cat
  14 203 1.68535% find
  15 189 1.56912% wc
  16 178 1.47779% ctcli
  17 163 1.35326% npm
  18 140 1.16231% ammct
  19 124 1.02947% hw
  20 122 1.01287% sudo
  qua
      45
  qua  
     2022-07-18 19:29:11 +08:00 via Android
  cowsay
  lyleshaw
      46
  lyleshaw  
     2022-07-18 20:17:41 +08:00
  1 167 16.0731% cd
  2 101 9.72089% ls
  3 49 4.71607% go
  4 32 3.07988% pip
  5 29 2.79115% export
  6 26 2.50241% sh
  7 25 2.40616% server
  8 24 2.30991% docker
  9 23 2.21367% brew
  10 22 2.11742% pip3
  toomoy
      47
  toomoy  
     2022-07-18 20:18:36 +08:00
  1 533 39.0476% cd
  2 261 19.1209% git
  3 226 16.5568% ls
  4 117 8.57143% docker
  5 61 4.46886% vim
  6 52 3.80952% cat
  7 16 1.17216% docker-compose
  8 14 1.02564% cp
  9 10 0.732601% tail
  10 9 0.659341% top
  duke807
      48
  duke807  
     2022-07-18 20:33:29 +08:00
  主用戶:
  ```
  1 178 35.6% git
  2 101 20.2% nmcli
  3 38 7.6% sync
  4 28 5.6% gitk
  5 12 2.4% sudo
  6 12 2.4% exit
  7 8 1.6% ls
  8 8 1.6% cd
  9 7 1.4% zip
  10 7 1.4% python
  ```

  root:
  ```
  1 227 45.4% emerge
  2 36 7.2% equery
  3 31 6.2% gedit
  4 30 6% ls
  5 21 4.2% sync
  6 18 3.6% make
  7 13 2.6% echo
  8 13 2.6% cd
  9 10 2% history
  10 7 1.4% qdepends
  ```

  以上是用樓上提供的命令,有點出乎我的意料
  lithiumii
      49
  lithiumii  
     2022-07-18 21:11:59 +08:00
  1 1002 19.818% cd
  2 655 12.9549% ls
  3 502 9.9288% touch
  4 379 7.49604% for
  5 358 7.0807% sudo
  6 237 4.6875% docker
  7 143 2.82832% exit
  8 121 2.3932% exa
  9 92 1.81962% pm2
  10 89 1.76028% rm
  Dogtler
      50
  Dogtler  
     2022-07-18 21:41:26 +08:00
  1 197 19.2571% ls
  2 183 17.8886% cd
  3 137 13.392% git
  4 79 7.72239% go
  5 66 6.45161% yarn
  6 45 4.39883% protoc
  7 38 3.71457% code
  8 36 3.51906% grc
  9 33 3.22581% brew
  10 28 2.73705% adb
  haodingzan
      51
  haodingzan  
     2022-07-18 22:19:38 +08:00
  1 640 16.6277% brew
  2 498 12.9384% ssh
  3 445 11.5614% cd
  4 412 10.7041% ll
  5 244 6.33931% ping
  6 190 4.93635% nslookup
  7 164 4.26085% adb
  8 146 3.79319% git
  9 117 3.03975% cat
  10 62 1.61081% sudo

  一看我就是个写需求的
  luxiang1204
      52
  luxiang1204  
     2022-07-18 22:46:37 +08:00
  1 247 27.2928% ls
  2 91 10.0552% cd
  3 81 8.95028% clear
  4 78 8.61878% docker-compose
  5 59 6.51934% top
  6 40 4.41989% exit
  7 33 3.64641% ps
  8 33 3.64641% docker
  9 24 2.65193% kill
  10 23 2.54144% tail
  dcsuibian
      53
  dcsuibian  
     2022-07-18 22:49:27 +08:00
  1 1452 14.3891% git
  2 1053 10.435% cd
  3 774 7.6702% ls
  4 656 6.50084% yarn
  5 492 4.87563% ping
  6 318 3.15132% rm
  7 317 3.14141% brew
  8 313 3.10177% docker
  9 270 2.67565% ssh
  10 229 2.26935% code
  11 203 2.01169% ll
  12 193 1.9126% mvn
  13 181 1.79368% sudo
  14 174 1.72431% open
  15 151 1.49638% mkdir
  16 118 1.16936% java
  17 110 1.09008% cat
  18 102 1.0108% ifconfig
  19 94 0.931523% find
  20 83 0.822515% curl
  joyyu
      54
  joyyu  
     2022-07-18 22:55:52 +08:00
  1 6883 68.8369% git
  2 437 4.37044% cd
  3 366 3.66037% yarn
  4 268 2.68027% npm
  5 150 1.50015% vue
  6 132 1.32013% rm
  7 116 1.16012% brew
  8 102 1.0201% vim
  9 91 0.910091% nvm
  10 85 0.850085% scp

  艹 我是这么 git 狂魔的吗
  just1
      55
  just1  
     2022-07-18 23:00:17 +08:00
  弱弱一问,brew 不是装软件的吗,为什么这么频繁
  wonderfulcxm
      56
  wonderfulcxm  
     2022-07-18 23:02:28 +08:00 via iPhone
  1 2160 18.0436% git
  2 1200 10.0242% cd
  3 1180 9.85715% ll
  4 1099 9.18052% yta
  5 843 7.04202% vi
  6 336 2.80678% curl
  7 255 2.13015% ssh
  8 241 2.0132% sudo
  9 220 1.83777% yta-mp3
  10 190 1.58717% supervisorctl
  moult
      57
  moult  
     2022-07-18 23:03:54 +08:00
  @just1 一些通过 homebrew 安装的软件,可以使用 brew 来启动。比如 mysql
  panlatent
      58
  panlatent  
     2022-07-18 23:04:45 +08:00
  @just1 有的人可能频繁的更新或者使用 brew service 之类的管理服务
  aheadlead
      59
  aheadlead  
     2022-07-18 23:06:41 +08:00
  bash
  ControlNet
      60
  ControlNet  
     2022-07-18 23:09:35 +08:00
  1 333 16.7337% conda
  2 315 15.8291% cd
  3 195 9.79899% python
  4 181 9.09548% ls
  5 108 5.42714% pip
  6 66 3.31658% nvidia-smi
  7 63 3.16583% screen
  8 55 2.76382% mv
  9 52 2.61307% sudo
  10 47 2.36181% vim
  humbass
      61
  humbass  
     2022-07-18 23:26:14 +08:00
  1 139 27.8% node
  2 100 20% npm
  3 61 12.2% git
  4 38 7.6% cd
  5 29 5.8% brew
  6 23 4.6% lsof
  7 11 2.2% ls
  8 8 1.6% open
  9 6 1.2% xray
  10 6 1.2% cat
  chiu
      62
  chiu  
     2022-07-19 00:10:10 +08:00
  1 9057 22.204% ls
  2 7977 19.5563% cd
  3 7318 17.9407% git
  4 5455 13.3734% gs
  5 989 2.42461% tmux
  6 790 1.93675% code
  7 665 1.6303% vi
  8 621 1.52243% sudo
  9 564 1.38269% scp
  10 495 1.21353% gl
  EminemW
      63
  EminemW  
     2022-07-19 00:33:59 +08:00
  1 957 21.0654% go
  2 861 18.9522% git
  3 467 10.2796% ll
  4 279 6.14132% cd
  5 137 3.01563% ssh
  6 87 1.91503% brew
  7 77 1.69492% export
  8 75 1.65089% sudo
  9 60 1.32071% ls
  10 56 1.23267% pwd
  Bingchunmoli
      64
  Bingchunmoli  
     2022-07-19 00:43:44 +08:00
  scoop ///
  aneureka
      65
  aneureka  
     2022-07-19 01:41:59 +08:00
  1 220 12.3249% vim
  2 213 11.9328% ls
  3 110 6.16246% brew
  4 68 3.80952% cd
  5 66 3.69748% echo
  6 65 3.64146% j
  7 55 3.08123% c
  8 40 2.2409% reload
  9 40 2.2409% cat
  0 37 2.07283% ssh
  aneureka
      66
  aneureka  
     2022-07-19 01:43:31 +08:00
  server:
  aneureka
      67
  aneureka  
     2022-07-19 01:44:09 +08:00
  @aneureka #66 抱歉误提交了..

  server:
  1 354 10.6179% ls
  2 288 8.63827% vim
  3 166 4.979% docker
  4 153 4.58908% man
  5 145 4.34913% cd
  6 132 3.95921% strace
  7 123 3.68926% echo
  8 110 3.29934% gcc
  9 91 2.72945% tmux
  0 84 2.5195% make
  ipcjs
      68
  ipcjs  
     2022-07-19 01:52:29 +08:00
  1 1002 18.4905% git
  2 327 6.03432% cd
  3 244 4.50268% l
  4 242 4.46577% which
  5 233 4.29969% z
  6 218 4.02288% scoop
  7 207 3.81989% flutter
  8 136 2.50969% adb.exe
  9 129 2.38051% code
  10 120 2.21443% .
  11 119 2.19598% pnpm
  12 115 2.12216% echo
  13 111 2.04835% adb
  14 104 1.91917% fpget
  15 90 1.66082% find
  16 83 1.53165% npm
  17 77 1.42093% cmd.exe
  18 60 1.10722% npx
  19 59 1.08876% tcping.exe
  20 59 1.08876% exit
  ltkun
      69
  ltkun  
     2022-07-19 01:55:01 +08:00 via Android
  docker 机
  1 556 18.8859% docker
  2 421 14.3003% ls
  3 284 9.64674% cd
  4 200 6.79348% nano
  5 129 4.38179% docker-compose
  6 113 3.83832% route
  7 110 3.73641% more
  8 75 2.54755% -e
  9 65 2.20788% apk
  10 64 2.17391% exit
  pve all in one
  1 74 14.8% ls
  2 73 14.6% screen
  3 70 14% pct
  4 50 10% cd
  5 22 4.4% nano
  6 21 4.2% df
  7 13 2.6% service
  8 13 2.6% more
  9 9 1.8% top
  10 8 1.6% ssh
  手机 termux
  1 51 13.6364% ssh
  2 37 9.89305% ping
  3 30 8.02139% ls
  4 27 7.21925% apt
  5 25 6.68449% nslookup
  6 22 5.88235% exit
  7 19 5.08021% su
  8 18 4.81283% cd
  9 12 3.20856% pkg
  10 10 2.6738% youtubedr
  笔记本没开
  yzbythesea
      70
  yzbythesea  
     2022-07-19 02:13:27 +08:00
  1 411 17.2255% ls
  2 376 15.7586% cd
  3 321 13.4535% git
  4 183 7.66974% vim
  5 139 5.82565% bazel
  6 55 2.30511% make
  7 53 2.22129% kubectl
  8 49 2.05365% rm
  9 47 1.96982% rg
  Askiz
      71
  Askiz  
     2022-07-19 02:13:43 +08:00 via Android
  1 1423 12.7383% go
  2 1021 9.13974% cd
  3 967 8.65634% curl
  4 509 4.55644% python3
  5 343 3.07045% git
  6 338 3.02569% ls
  7 334 2.98988% sudo
  8 318 2.84666% openresty
  9 254 2.27374% ping
  10 242 2.16632% brew
  Yien
      72
  Yien  
     2022-07-19 03:10:59 +08:00
  speedtest
  msg7086
      73
  msg7086  
     2022-07-19 06:41:21 +08:00
  1 1778 17.7357% mv
  2 914 9.11721% for
  3 773 7.71072% cd
  4 650 6.48379% rm
  5 490 4.88778% rake
  6 467 4.65835% ll
  我觉得我是异类……
  kikitte
      74
  kikitte  
     2022-07-19 08:53:55 +08:00
  1 78 15.6% svn
  2 55 11% git
  3 45 9% cd
  4 36 7.2% ls
  5 35 7% sudo
  6 24 4.8% date
  7 22 4.4% npm
  8 21 4.2% pwdc
  9 20 4% killall
  10 16 3.2% man
  knightdf
      75
  knightdf  
     2022-07-19 08:56:07 +08:00
  1 1328 13.1589% vim
  2 1217 12.0591% ls
  3 771 7.63971% rm
  4 731 7.24336% git
  5 565 5.59849% cd
  6 518 5.13278% brew
  7 416 4.12208% mv
  8 312 3.09156% less
  9 254 2.51685% ag
  10 238 2.3583% scp
  zzxCNCZ
      76
  zzxCNCZ  
     2022-07-19 08:57:41 +08:00
  1 296 29.6% ls
  2 209 20.9% cd
  3 79 7.9% docker
  4 62 6.2% vim
  5 48 4.8% wg
  6 41 4.1% exit
  7 33 3.3% cat
  8 31 3.1% systemctl
  9 28 2.8% ssh
  10 20 2% docker-compose
  allgy
      77
  allgy  
     2022-07-19 08:58:28 +08:00
  1 288 31.2026% ls
  2 186 20.1517% cd
  3 135 14.6262% git
  4 35 3.79198% vim
  5 32 3.46696% sudo
  6 31 3.35861% go
  7 26 2.8169% clear
  8 22 2.38353% pwd
  9 13 1.40845% ll
  10 11 1.19177% ssh
  shervy
      78
  shervy  
     2022-07-19 09:01:57 +08:00
  1 190 19% sed
  2 118 11.8% ls
  3 75 7.5% awk
  4 65 6.5% cat
  5 62 6.2% egrep
  6 49 4.9% ifconfig
  7 42 4.2% grep
  8 38 3.8% cd
  9 35 3.5% vim
  10 31 3.1% yum
  konakona
      79
  konakona  
     2022-07-19 09:02:47 +08:00
  1 498 16.7058% cd
  2 392 13.1499% git
  3 349 11.7075% ll
  4 174 5.83697% ls
  5 157 5.26669% vim
  6 113 3.79067% kubectl
  7 109 3.65649% goctl
  8 102 3.42167% go
  9 73 2.44884% curl
  10 68 2.28111% php
  zxr615
      80
  zxr615  
     2022-07-19 09:04:31 +08:00
  1 2155 39.3895% git
  2 619 11.3142% php
  3 384 7.01883% cd
  4 354 6.47048% sudo
  5 311 5.68452% ls
  6 225 4.11259% vim
  7 177 3.23524% service
  8 151 2.76001% ll
  9 132 2.41272% tail
  10 77 1.40742% composer
  AmaQuinton
      81
  AmaQuinton  
     2022-07-19 09:06:12 +08:00
  1 326 32.6326% kubectl
  2 184 18.4184% cd
  3 114 11.4114% ls
  4 54 5.40541% ll
  5 50 5.00501% docker
  6 41 4.1041% rm
  7 31 3.1031% sh
  8 23 2.3023% mvn
  9 22 2.2022% du
  10 21 2.1021% git
  sairoa
      82
  sairoa  
     2022-07-19 09:07:08 +08:00
  服务器:
  1 317 18.187% ll
  2 226 12.9662% screen
  3 205 11.7613% sqlite3
  4 135 7.74527% cd
  5 113 6.48308% python3
  6 82 4.70453% ls
  7 74 4.24555% cat
  8 65 3.7292% htop
  9 57 3.27022% sudo
  10 56 3.21285% nohup
  笔记本:
  1 1321 12.8928% ssh
  2 919 8.96935% cd
  3 856 8.35448% ping
  4 779 7.60297% python
  5 704 6.87097% ls
  6 438 4.27484% nali
  7 333 3.25005% host
  8 275 2.68397% sudo
  9 214 2.08862% python3
  10 184 1.79582% pip
  xtinput
      83
  xtinput  
     2022-07-19 09:07:14 +08:00
  pod open ls cd brew
  yleoer
      84
  yleoer  
     2022-07-19 09:11:22 +08:00
  1 2604 25.7949% git
  2 725 7.18177% cd
  3 701 6.94403% docker
  4 541 5.35909% go
  5 409 4.05151% ls
  6 364 3.60575% curl
  7 250 2.47647% vim
  8 214 2.11986% rm
  9 162 1.60475% docker-compose
  10 139 1.37692% cat
  1543544726zy
      85
  1543544726zy  
     2022-07-19 09:12:00 +08:00
  1 71 18.883% docker
  2 42 11.1702% ls
  3 40 10.6383% cd
  4 27 7.18085% npm
  5 19 5.05319% docker-compose
  6 18 4.78723% sudo
  7 14 3.7234% kubectl
  8 11 2.92553% pwd
  9 10 2.65957% which
  10 10 2.65957% python3
  linglin0924
      86
  linglin0924  
     2022-07-19 09:14:05 +08:00
  1 20 12.1212% proxychains4
  2 17 10.303% brew
  3 14 8.48485% multipass
  4 13 7.87879% sudo
  5 10 6.06061% ls
  6 9 5.45455% vim
  7 8 4.84848% neofetch
  8 8 4.84848% htop
  9 7 4.24242% cd
  10 6 3.63636% ping
  zhw2590582
      87
  zhw2590582  
     2022-07-19 09:20:27 +08:00
  1 317 63.4% npm
  2 98 19.6% node
  3 40 8% yarn
  4 22 4.4% git
  5 4 0.8% ls
  6 4 0.8% cnpm
  7 3 0.6% cloudbase
  8 3 0.6% cd
  9 2 0.4% sudo
  10 2 0.4% npx
  yiiouo
      88
  yiiouo  
     2022-07-19 09:20:31 +08:00
  1 1663 23.4788% git
  2 1372 19.3703% npm
  3 564 7.96273% cd
  4 550 7.76507% clear
  5 325 4.58845% ls
  6 309 4.36256% ll
  7 272 3.84018% yarn
  8 137 1.93421% rm
  9 124 1.75067% brew
  10 115 1.62361% node
  sunls
      89
  sunls  
     2022-07-19 09:21:29 +08:00
  1 12 75% k
  2 1 6.25% ssh
  3 1 6.25% go
  4 1 6.25% brew
  5 1 6.25% GOOS=windows
  CatCode
      90
  CatCode  
     2022-07-19 09:22:20 +08:00
  本机 git cd ls curl rg
  服务器 snap apt vim ls systemctl
  jwautumn
      91
  jwautumn  
     2022-07-19 09:23:17 +08:00
  1 53 10.6% faker
  2 47 9.4% j
  3 47 9.4% cd
  4 46 9.2% pod
  5 37 7.4% fastlane
  6 30 6% npm
  7 16 3.2% ls
  8 16 3.2% export
  9 13 2.6% python3
  10 7 1.4% open
  LxnChan
      92
  LxnChan  
     2022-07-19 09:23:24 +08:00
  1 44 17.6% apt
  2 30 12% ll
  3 25 10% cd
  4 24 9.6% systemctl
  5 16 6.4% docker
  6 10 4% curl
  7 9 3.6% chmod
  8 7 2.8% git
  9 5 2% exit
  10 4 1.6% tccli
  LaoLeyuan
      93
  LaoLeyuan  
     2022-07-19 09:24:44 +08:00
  1 160 16% ceph
  2 131 13.1% ls
  3 80 8% cd
  4 66 6.6% ip
  5 37 3.7% cat
  6 32 3.2% watch
  7 27 2.7% ping
  8 26 2.6% du
  9 25 2.5% ll
  10 24 2.4% nmcli
  iewad
      94
  iewad  
     2022-07-19 09:28:55 +08:00
  1 2067 20.0816% git
  2 946 9.19071% nvim
  3 844 8.19975% rails
  4 573 5.56689% gco
  5 465 4.51763% rm
  6 382 3.71126% cd
  7 208 2.02079% mv
  8 197 1.91392% npm
  9 168 1.63218% touch
  10 165 1.60303% vim
  qianxi0410
      95
  qianxi0410  
     2022-07-19 09:29:14 +08:00
  1 3132 31.3106% clear
  2 1287 12.8661% ls
  3 544 5.43837% s
  4 524 5.23843% yay
  5 508 5.07848% z
  6 457 4.56863% cd
  7 348 3.47896% sudo
  8 343 3.42897% ra
  9 265 2.64921% v
  10 200 1.9994% pwd
  moonheart
      96
  moonheart  
     2022-07-19 09:30:27 +08:00
  1 1370 13.5953% kubectl
  2 1369 13.5854% sudo
  3 724 7.18468% docker
  4 483 4.79309% ssh
  5 474 4.70378% curl
  6 442 4.38623% git
  7 412 4.08852% ls
  8 328 3.25494% ping
  9 270 2.67937% cd
  10 213 2.11372% apt
  darknoll
      97
  darknoll  
     2022-07-19 09:30:56 +08:00
  1 60 18.9873% ls
  2 36 11.3924% cd
  3 24 7.59494% ps
  4 21 6.64557% systemctl
  5 19 6.01266% cat
  6 14 4.43038% yum
  7 10 3.16456% nohup
  8 10 3.16456% kill
  9 9 2.8481% vim
  10 8 2.53165% curl
  11 7 2.21519% echo
  12 6 1.89873% uname
  13 5 1.58228% pwd
  14 5 1.58228% nginx
  15 5 1.58228% grep
  16 5 1.58228% firewall-cmd
  17 5 1.58228% dig
  18 4 1.26582% lsb_release
  19 3 0.949367% --url
  20 3 0.949367% rpm
  lanlanye
      98
  lanlanye  
     2022-07-19 09:31:53 +08:00
  1 398 7.55935% rails
  2 380 7.21747% poetry
  3 376 7.1415% nvim
  4 204 3.87464% gst
  5 194 3.68471% python
  6 143 2.71605% ls
  7 129 2.45014% cd
  8 128 2.43115% ggp
  9 119 2.26021% gcam
  10 106 2.0133% bundle
  FYFX
      99
  FYFX  
     2022-07-19 09:32:19 +08:00
  1 473 10.135% cd
  2 433 9.27791% pacman
  3 318 6.8138% vim
  4 158 3.38547% git
  5 144 3.08549% rm
  6 141 3.02121% yay
  7 132 2.82837% docker
  8 104 2.22841% cp
  9 98 2.09985% systemctl
  10 91 1.94986% mv
  11 85 1.8213% locate
  12 84 1.79987% tldr
  13 61 1.30705% psg
  14 57 1.22134% mkdir
  15 55 1.17849% echo
  16 54 1.15706% ls
  17 52 1.11421% proxychains
  18 39 0.835655% svim
  19 31 0.664238% ps
  20 30 0.642811% pkill
  6i3BMhWCpKaXhqQi
      100
  6i3BMhWCpKaXhqQi  
     2022-07-19 09:36:00 +08:00
  1 1538 20.636% ls
  2 688 9.23118% cd
  3 567 7.60767% k(kubectl)
  4 337 4.52167% cat
  5 289 3.87763% az(azure cli)
  6 234 3.13968% ev2
  7 233 3.12626% docker
  8 201 2.6969% pwd
  9 194 2.60298% j(autojump)
  10 191 2.56273% brew
  1  2  3  
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2532 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 10:00 · PVG 18:00 · LAX 03:00 · JFK 06:00
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.