V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
GeekHub
binggg
V2EX  ›  程序员

看看有没有获得 Github 「北极开源贡献者」 称号

 •  1
   
 •   binggg · 68 天前 · 16246 次点击
  这是一个创建于 68 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  看起来是按照你参与贡献的项目的权重来排序,显示最厉害的几个

  https://github.com/binggg

  第 1 条附言  ·  68 天前
  Q:请问楼主 GitHub Stats 是在哪生成的?
  A:将开源项目 https://github.com/anuraghazra/github-readme-stats 部署了一套在云开发 CloudBase 上

  提供了一个共享的 API 来生成 Github Stats 图片

  https://fx.service.tcloudbase.com/api?username=binggg&show_icons=true&title_color=fff&icon_color=79ff97&text_color=9f9f9f&bg_color=151515

  可以修改 username 来生成自己的
  209 条回复    2020-07-18 18:17:49 +08:00
  1  2  3  
  ztygalaxy
      201
  ztygalaxy   68 天前
  喜加一 o(* ̄▽ ̄*)ブ
  ArJun
      202
  ArJun   68 天前
  https://github.com/ChinaArJun 求关注全栈开发
  ericls
      203
  ericls   67 天前 via iPhone
  基本上每个人都有
  sdalkesioe
      204
  sdalkesioe   67 天前
  喜加一。代码恒久远,GitHub 永流传!
  FlexGap
      205
  FlexGap   67 天前
  喜加一
  monkeyWie
      206
  monkeyWie   67 天前
  为啥我没有😭
  2niming
      207
  2niming   67 天前
  24bit
      208
  24bit   67 天前
  喜加一,代码恒久远,Bug 永流传!
  jiobanma
      209
  jiobanma   67 天前 via iPhone
  1  2  3  
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2395 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 16:00 · PVG 00:00 · LAX 09:00 · JFK 12:00
  ♥ Do have faith in what you're doing.