V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
hing
V2EX  ›  分享发现

语雀免费领取 1-4 年会员(必领 1 年)

 •  
 •   hing · 2022-03-13 10:51:20 +08:00 · 15942 次点击
  这是一个创建于 826 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  语雀领取 1-4 年会员(必领 1 年)

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download

  语雀领取 1-4 年会员教程来了,新老客户都可以得。

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  ❶先随便找个他人的邀请码,比如我的 :

  BB8GCF

  不做强制人头,选择性填写,填了双方都可以得 3 个月会员

  ❷然后分享自己的邀请码去,陆续得 36 个月

  ❸然后这个链接 6 个月 https://www.yuque.com/e/channel?channel=aliyungaoxiao

  ❹然后这个链接 3 个月 https://www.yuque.com/e/channel?channel=aliyunkfz

  合计 3+36+6+3=48 ,四年的

  476 条回复    2022-05-05 09:11:49 +08:00
  1  2  3  4  5  
  YongYuan
      1
  YongYuan  
     2022-03-13 10:56:09 +08:00
  速度可以,哈哈
  jimoriluo
      2
  jimoriluo  
     2022-03-13 11:03:52 +08:00
  EBB9LR 互邀~
  JeffreyRSmith
      3
  JeffreyRSmith  
     2022-03-13 11:05:45 +08:00
  亲测有效,已用码

  我的码:AW61D9
  randyzhang5201
      4
  randyzhang5201  
     2022-03-13 11:07:54 +08:00
  已用
  我的码:

  OEFS7Q
  meisen
      5
  meisen  
     2022-03-13 11:08:13 +08:00 via iPhone
  互邀 EWRTEF
  drackzy
      6
  drackzy  
     2022-03-13 11:10:07 +08:00
  ID2KGW
  ftcto
      7
  ftcto  
     2022-03-13 11:12:07 +08:00 via Android
  已领,感谢,接力:
  VUL9OS
  ygchy
      8
  ygchy  
     2022-03-13 11:19:12 +08:00 via iPhone
  感谢,接力:CG24MG
  Zheng404
      9
  Zheng404  
     2022-03-13 11:19:57 +08:00 via Android
  已领,发过自己的邀请码:NHKAG7
  ldbmcs
      10
  ldbmcs  
     2022-03-13 11:20:44 +08:00 via iPhone
  感谢,接力。 BHGFE2
  falsemask
      11
  falsemask  
     2022-03-13 11:25:49 +08:00
  已领,接力。GAQ4UV
  fengtalk
      12
  fengtalk  
     2022-03-13 11:26:32 +08:00
  实测可以,欢迎使用邀请码
  SH3PD3
  LeslieLeung
      13
  LeslieLeung  
     2022-03-13 11:29:37 +08:00 via iPhone
  感谢 接力了 LS468G
  1dian01
      14
  1dian01  
     2022-03-13 11:30:24 +08:00
  已接力

  邀请码:VW6LAX

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  kylix
      15
  kylix  
     2022-03-13 11:35:49 +08:00
  填了楼主的邀请码了。
  这是我的:DSGZGZ
  欢迎使用!

  ps: 很好输入,哈哈
  sdra1984
      16
  sdra1984  
     2022-03-13 11:39:27 +08:00
  接力:PPKD4H
  Richardhtw
      17
  Richardhtw  
     2022-03-13 11:40:08 +08:00 via Android
  楼上已用,我的邀请码

  GYQG3V
  OKbexx
      18
  OKbexx  
     2022-03-13 11:43:00 +08:00
  楼上已用
  邀请码:YUTY8N
  Thexz
      19
  Thexz  
     2022-03-13 11:46:18 +08:00
  UX50YS 互邀,谢谢✔
  Scare
      20
  Scare  
     2022-03-13 11:50:31 +08:00
  感谢,接力。邀请码:LS02VQ
  lqzhgood
      21
  lqzhgood  
     2022-03-13 11:50:45 +08:00
  邀请码 MCG83O
  Tvulin
      22
  Tvulin  
     2022-03-13 12:01:51 +08:00
  楼上已用 接力 KR7FW9
  jiom
      23
  jiom  
     2022-03-13 12:03:12 +08:00
  楼上已用 接力 ZH1IGO
  jiangziheng
      24
  jiangziheng  
     2022-03-13 12:03:39 +08:00 via iPhone
  LY3G4A
  hussar
      25
  hussar  
     2022-03-13 12:06:55 +08:00
  用了楼上的,我的是 KN7N4
  xings
      26
  xings  
     2022-03-13 12:08:33 +08:00
  邀请码
  SGX8SP
  cuichaoyang
      27
  cuichaoyang  
     2022-03-13 12:09:08 +08:00
  接楼上
  cuichaoyang
      28
  cuichaoyang  
     2022-03-13 12:09:23 +08:00
  MV94WZ
  cmu2chert
      29
  cmu2chert  
     2022-03-13 12:14:36 +08:00
  已用楼上,接力邀请码:
  BIPVXH
  shaodeyu1943
      30
  shaodeyu1943  
     2022-03-13 12:16:34 +08:00
  亲测有效,已用码

  我的码:VU83L7
  yeger
      31
  yeger  
     2022-03-13 12:16:47 +08:00
  28 楼已用
  yeger
      32
  yeger  
     2022-03-13 12:17:04 +08:00
  我的 AUAK93
  111qqz
      33
  111qqz  
     2022-03-13 12:18:14 +08:00
  32 楼已用,我的 FUZDL2
  izgnod
      34
  izgnod  
     2022-03-13 12:19:18 +08:00 via iPhone
  YBPQS7
  ChellFong
      35
  ChellFong  
     2022-03-13 12:21:47 +08:00 via iPhone
  34 楼已用,我的邀请码:MYV7VG
  wonderning
      36
  wonderning  
     2022-03-13 12:22:20 +08:00
  29 楼已使用,接力: IHI1SN
  kirile
      37
  kirile  
     2022-03-13 12:24:00 +08:00
  32 楼已用 我的:WA7P5F
  458671
      38
  458671  
     2022-03-13 12:26:02 +08:00
  WP1NLC
  jaynos
      39
  jaynos  
     2022-03-13 12:26:36 +08:00
  感谢:) WOMXGI
  serria
      40
  serria  
     2022-03-13 12:27:23 +08:00
  邀请码 XMRUQG
  Destino
      41
  Destino  
     2022-03-13 12:27:27 +08:00
  32 楼已用 我的:ZZMVGY
  yaojiarui
      42
  yaojiarui  
     2022-03-13 12:38:45 +08:00
  HI2H8P 感谢:)
  zwMuZhi
      43
  zwMuZhi  
     2022-03-13 12:39:21 +08:00
  楼上已用,我的

  邀请码:XRRV20
  hcsu
      44
  hcsu  
     2022-03-13 12:48:07 +08:00 via iPhone
  UC9KM4 感谢 :)
  bytepoem
      45
  bytepoem  
     2022-03-13 12:48:24 +08:00
  楼上已用,我的

  邀请码:GKAE7S
  Javen96
      46
  Javen96  
     2022-03-13 12:49:56 +08:00 via iPhone
  亲测可以。邀请码 OZ5W6U
  liuliuball
      47
  liuliuball  
     2022-03-13 12:50:18 +08:00
  PYU07G 已用 GKAE7S
  zhouts
      48
  zhouts  
     2022-03-13 12:57:07 +08:00 via Android
  45 楼已用,我的邀请码:XSN3X5
  myth
      49
  myth  
     2022-03-13 12:58:35 +08:00
  YGVBOV
  Ruikoto
      50
  Ruikoto  
     2022-03-13 12:59:37 +08:00 via Android
  接力:MD952Q
  s127
      51
  s127  
     2022-03-13 13:02:11 +08:00
  48 楼已用,我的邀请码:TZDHD4
  strawberryBug
      52
  strawberryBug  
     2022-03-13 13:04:07 +08:00 via Android
  互助接力,我的邀请码 VPMESU
  Cielsky
      53
  Cielsky  
     2022-03-13 13:12:21 +08:00 via Android
  谢谢楼主
  我的码 FUDDWC
  zhuzhibin
      54
  zhuzhibin  
     2022-03-13 13:13:47 +08:00 via iPhone
  楼上已用,俺的邀请码: UMAA7S
  ericzhan
      55
  ericzhan  
     2022-03-13 13:19:34 +08:00
  谢谢已用,我的码:VP0VPT
  zhifanlo
      56
  zhifanlo  
     2022-03-13 13:19:57 +08:00
  接力:PPYAMG
  vate32
      57
  vate32  
     2022-03-13 13:25:14 +08:00
  SFZRL2
  Pinochao
      58
  Pinochao  
     2022-03-13 13:25:52 +08:00
  接力楼上:UTP6LL
  SharkU
      59
  SharkU  
     2022-03-13 13:27:03 +08:00
  已领,我的邀请码 RGVK7N
  threeti
      60
  threeti  
     2022-03-13 13:29:38 +08:00
  已领,接力楼上, 我的邀请码:FS2GES
  jsdi
      61
  jsdi  
     2022-03-13 13:29:43 +08:00
  接力楼上,XFFD44
  oyx
      62
  oyx  
     2022-03-13 13:35:13 +08:00
  已领,接力楼上, 我的邀请码:ZMY3QM
  ynzhujie
      63
  ynzhujie  
     2022-03-13 13:36:11 +08:00 via iPhone
  EWIZWN
  LIB1ACK
      64
  LIB1ACK  
     2022-03-13 13:37:31 +08:00
  已领,我的邀请码:LR5MS
  stzz
      65
  stzz  
     2022-03-13 13:38:02 +08:00
  GONSH1
  yuan05070732223
      66
  yuan05070732223  
     2022-03-13 13:48:25 +08:00
  已用
  我的码:
  VF1TS4
  sleeepyy
      67
  sleeepyy  
     2022-03-13 13:48:41 +08:00
  谢谢!
  YWATYC
  Helsing
      68
  Helsing  
     2022-03-13 13:49:23 +08:00 via iPhone
  互邀 MYTKTG
  v2exosawa
      69
  v2exosawa  
     2022-03-13 13:52:40 +08:00
  接力:YGE3YC
  shannwoo
      70
  shannwoo  
     2022-03-13 13:57:17 +08:00 via Android
  接力:

  邀请码:UXEKX4
  zzWinD
      71
  zzWinD  
     2022-03-13 13:57:43 +08:00 via Android
  FW0Y0D 接力
  flyuz
      72
  flyuz  
     2022-03-13 14:00:59 +08:00
  YYATQV 接力
  mikeven
      73
  mikeven  
     2022-03-13 14:05:52 +08:00
  KFHRPS 接力!!
  Backkey
      74
  Backkey  
     2022-03-13 14:07:28 +08:00
  冲啊
  UF1GOL
  kim886
      75
  kim886  
     2022-03-13 14:07:33 +08:00
  PGOSDP
  licript
      76
  licript  
     2022-03-13 14:11:03 +08:00
  KBSKMI
  yyyyyyyhb
      77
  yyyyyyyhb  
     2022-03-13 14:13:13 +08:00 via Android
  NKB6AD 互邀~
  April5
      78
  April5  
     2022-03-13 14:14:04 +08:00
  GYCPBQ
  Hzz123
      79
  Hzz123  
     2022-03-13 14:14:25 +08:00
  NXI6VT
  pochy06
      80
  pochy06  
     2022-03-13 14:15:56 +08:00
  感谢楼上。
  我的:DMYVTG
  guisheng
      81
  guisheng  
     2022-03-13 14:16:34 +08:00 via iPhone
  邀请码:GF2E48

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员
  bingline26
      82
  bingline26  
     2022-03-13 14:18:46 +08:00
  感谢楼上

  邀请码:OXNE36

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员
  guisheng
      83
  guisheng  
     2022-03-13 14:18:58 +08:00 via iPhone
  6 个月和 3 个月的应该失效了
  alasou
      84
  alasou  
     2022-03-13 14:19:00 +08:00
  HSD0F8
  sooonaive
      85
  sooonaive  
     2022-03-13 14:19:02 +08:00 via iPhone
  已用
  我的码 ND4I4L
  YMZspirit
      86
  YMZspirit  
     2022-03-13 14:22:22 +08:00 via iPhone
  感谢楼上,我的

  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:NAN4VY

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  JasperYU
      87
  JasperYU  
     2022-03-13 14:27:39 +08:00
  感谢楼上,我的

  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:DG8U8Z

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  zachary811
      88
  zachary811  
     2022-03-13 14:34:14 +08:00
  感谢楼上 邀请码:CZAETQ
  Eric08214
      89
  Eric08214  
     2022-03-13 14:35:13 +08:00 via iPhone
  感谢楼上, 接力接力😁
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:GHHV4C

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  koala9527
      90
  koala9527  
     2022-03-13 14:38:01 +08:00
  感谢楼上,我的
  邀请码:IQY8D8
  zzzdown
      91
  zzzdown  
     2022-03-13 14:40:45 +08:00
  接力楼上 邀请码 PXKNFM
  0xNull
      92
  0xNull  
     2022-03-13 14:42:48 +08:00
  感谢楼上, 接力接力😁
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:SGXFNT

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  liuwei137885
      93
  liuwei137885  
     2022-03-13 14:59:30 +08:00
  邀请码:DSQ79V
  QingStone
      94
  QingStone  
     2022-03-13 15:00:26 +08:00 via iPhone
  邀请码:CLMCVX
  DaiDaidylan
      95
  DaiDaidylan  
     2022-03-13 15:01:39 +08:00
  邀请码:OOPUTY
  vimutt
      96
  vimutt  
     2022-03-13 15:04:36 +08:00 via iPhone
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:KMAPAY

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  jason94
      97
  jason94  
     2022-03-13 15:10:59 +08:00
  接力

  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:IE6LSR

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  istevenshen
      98
  istevenshen  
     2022-03-13 15:15:07 +08:00
  接力

  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:KP292Y

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  lessisyesmorela
      99
  lessisyesmorela  
     2022-03-13 15:21:39 +08:00
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:QNKM2X

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  Williamwang
      100
  Williamwang  
     2022-03-13 15:22:55 +08:00
  邀请码:XLMR14
  1  2  3  4  5  
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2603 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 39ms · UTC 12:59 · PVG 20:59 · LAX 05:59 · JFK 08:59
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.