V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
hw6565345
V2EX  ›  上海

生活&技术群

 •  
 •   hw6565345 · 271 天前 · 3179 次点击
  这是一个创建于 271 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  建了一个生活技术交流群,有需要的可以留 wx(base64)。 (群主现在是程序员,之前有做过运营和产品,相关问题可以直接 @问) base:上海,如果同城的话可以周末组织,约着吃饭或者出去玩

  第 1 条附言  ·  263 天前
  64 条回复    2024-05-07 10:35:31 +08:00
  blackc716
      1
  blackc716  
     270 天前
  YmxhY2tjNzE2
  maxssy
      2
  maxssy  
     270 天前
  d3lyXzE5ODM=
  hw6565345
      3
  hw6565345  
  OP
     270 天前
  @blackc716 已加
  hw6565345
      4
  hw6565345  
  OP
     270 天前
  @maxssy 已加
  youyelan9527
      5
  youyelan9527  
     270 天前
  WUx3YXNk
  hw6565345
      6
  hw6565345  
  OP
     270 天前
  @youyelan9527 加了
  taoge0224
      7
  taoge0224  
     269 天前
  eWRkMjAxODA4MjU=
  breeze2001
      8
  breeze2001  
     269 天前
  cHQxOTk5NzI1NTIwNTU=
  lalalachen
      9
  lalalachen  
     268 天前
  Y2hlbnpodWFueW9u
  Tifou
      10
  Tifou  
     268 天前
  MTM3NTU4Nzk3ODM=
  palard
      11
  palard  
     268 天前
  emhhbmdfaWlp
  dddkkkddd
      12
  dddkkkddd  
     268 天前
  QTY4NjgzNzAwCg==
  yang12345
      13
  yang12345  
     268 天前
  eWFuZzY2MzQwMg==
  zhinushannan
      14
  zhinushannan  
     267 天前
  zhinushannan001
  zhinushannan
      15
  zhinushannan  
     267 天前
  emhpbnVzaGFubmFuMDAx
  ChainLock
      16
  ChainLock  
     267 天前
  现在写什么语言
  goodjojo
      17
  goodjojo  
     267 天前
  dnhfY3lw
  cfhhh
      18
  cfhhh  
     267 天前 via iPhone
  MTg2NjA0MzM4Njg=
  hw6565345
      19
  hw6565345  
  OP
     267 天前
  @ChainLock 前端,react ,vue ,nodejs 都写过
  linghutf
      20
  linghutf  
     267 天前
  dFVhTmVGd2RhYlZmUQo=
  zxc337
      21
  zxc337  
     267 天前
  eGNfamVjaw==
  hw6565345
      22
  hw6565345  
  OP
     266 天前
  @zxc337 加了
  MoonWalker
      23
  MoonWalker  
     266 天前
  ZW1iZXItODc=
  Anunnaai
      24
  Anunnaai  
     265 天前
  TWVOYWJBSQ==
  amundsen
      25
  amundsen  
     265 天前
  VG9tYXRvRHZj
  Corybyte
      26
  Corybyte  
     265 天前
  cnpkMjAwMjEzCg==
  shixiaohan
      27
  shixiaohan  
     265 天前
  bGxsdW1vczEyMTcK
  wangshushu
      28
  wangshushu  
     264 天前
  R29vZ2xlTWljcm9zb2Z0
  lemon2333
      29
  lemon2333  
     264 天前
  enNxOTY1ODQ=
  hw6565345
      30
  hw6565345  
  OP
     264 天前
  @Corybyte 用户不存在
  Donit
      31
  Donit  
     263 天前
  X21pbnN0
  msaionyc
      32
  msaionyc  
     263 天前
  Y2hhcjEyMWNoYXI5OQ==
  DemonQ
      33
  DemonQ  
     263 天前
  RGVtb25xc3g=
  yeyu123
      34
  yeyu123  
     263 天前
  大家社交的需求还是很大啊
  pxmlw123
      35
  pxmlw123  
     263 天前
  cHhtMTIzNDU2Cg==
  XERA2011
      36
  XERA2011  
     263 天前
  WEVSQV8yMDEx
  neo2020
      37
  neo2020  
     263 天前
  d3hpZF9seDdlbXVvcGhramExMg==
  hw6565345
      38
  hw6565345  
  OP
     263 天前
  @neo2020 查无此号。
  xianxia
      39
  xianxia  
     263 天前
  Z2xsb2tl
  ChellFong
      40
  ChellFong  
     262 天前
  Rm9vb29vb29vb29vbmc=
  Mininoc
      41
  Mininoc  
     262 天前
  RzIxOTA2ODQ5Mzg=
  neo2020
      42
  neo2020  
     262 天前
  @hw6565345 加这个 cWlhbnRhbjM0NQ==
  youtai
      43
  youtai  
     255 天前
  X3N5eDEyMzQ1Njc4OQ==
  Hxcode
      44
  Hxcode  
     254 天前
  azM2OTAxNjM4MTU=
  tholus
      45
  tholus  
     254 天前
  TGF5dG9uc193eGlk
  PPDY
      46
  PPDY  
     252 天前
  ZGF2aWR6b28=
  yohirowang
      47
  yohirowang  
     250 天前
  eW9oaXJvd2FuZw==
  0BlackCat0
      48
  0BlackCat0  
     249 天前
  QV9CbGFja0xvZ19B
  s1eep
      49
  s1eep  
     249 天前
  c2xlZXB0eWU=
  cyberzzz
      50
  cyberzzz  
     249 天前
  d3h6aHpoOQ==
  JackieChoi
      51
  JackieChoi  
     247 天前
  Y3VpY3VpY3VpaGFp
  bryce1123
      52
  bryce1123  
     243 天前
  Y3RfZG91YmxlX25pbnRo
  timesh
      53
  timesh  
     241 天前
  bGlqaWF3ZWktMDUxOA==
  Elevenest
      54
  Elevenest  
     240 天前
  QkFUVS1RSQ==
  lianhjlucky
      55
  lianhjlucky  
     240 天前
  MTg4MTc2Mjg2OTM=
  zybwin
      56
  zybwin  
     239 天前
  WmhvdXliVXA=
  hntangbohu
      57
  hntangbohu  
     238 天前
  U0U1ZlZFRk9SMTlVUVU1SFgwaE8=
  FLM210
      58
  FLM210  
     224 天前
  RkxNMjEwCg==
  Hanzone
      59
  Hanzone  
     224 天前
  SC1hbnpvbmU=
  Ma4cus
      60
  Ma4cus  
     222 天前
  bGFvaHViYnE=
  zhaoxier
      61
  zhaoxier  
     213 天前
  emhhb3hpZXIyMTIw
  semut
      62
  semut  
     165 天前
  TG9uZ1dheVVwT25UaGVSb2Fk
  saviorjiang
      63
  saviorjiang  
     150 天前
  YXlvX29oYXlv
  ysera388
      64
  ysera388  
     74 天前
  emNwaGVsbG93b3JsZA==
  加加
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2668 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 32ms · UTC 03:22 · PVG 11:22 · LAX 20:22 · JFK 23:22
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.