V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
xieqiqiang00
V2EX  ›  分享创造

分享一下自己的 V2EX 自定义 CSS

 •  
 •   xieqiqiang00 · 2022-07-31 13:00:46 +08:00 · 2374 次点击
  这是一个创建于 418 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  隐藏 V2EX 标志和描述,模糊自己的用户名和密码

  要是被公司同事发现自己在 v2 上发的东西不太爽

  vFDigf.png

  #Logo, #Main .breadcrumb>:first-child, #Main .breadcrumb>:nth-child(2), #Main .header>:nth-child(2), #Main .header>:nth-child(3) { display: none; }

  #Rightbar .box>.cell:first-child>table:first-child tbody td:first-child { filter: contrast(0%); }

  #Top .tools>*:nth-child(2), #Rightbar .box>.cell:first-child table:first-child tbody tr:first-child { filter: blur(5px); }

  第 1 条附言  ·  2022-07-31 18:54:12 +08:00
  隐藏密码打错了,是隐藏头像
  crab
      1
  crab  
     2022-07-31 16:19:58 +08:00
  看到标题直接谷歌搜索下基本都在前面。
  xieqiqiang00
      2
  xieqiqiang00  
  OP
     2022-07-31 18:53:26 +08:00
  @crab 降低风险,而且隐藏了用户名,起码不知道你是谁
  keyword233
      3
  keyword233  
     2022-07-31 23:19:09 +08:00
  ``` CSS
  .adsbygoogle { display:none !important; }
  .sidebar_units { display:none !important; }
  .wwads-cn { display:none !important; }
  ```
  aulayli
      4
  aulayli  
     2022-08-01 03:37:56 +08:00
  网络身份不要关联现实身份信息,就不容易被人认出来了
  jinzhe
      5
  jinzhe  
     2022-08-02 19:47:42 +08:00   ❤️ 2
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2148 人在线   最高记录 5930   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 00:04 · PVG 08:04 · LAX 17:04 · JFK 20:04
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.