V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Trinity888
V2EX  ›  程序员

QT 界面,如何实现随电脑百分比放大,自动缩放

 •  
 •   Trinity888 · 11 天前 · 1259 次点击

  例如当前桌面是某分辨率,百比分:默认 100%,当调整 100%--300%过程中,界面也随之放大; 相反 300%--100%时,界面也随之变小

  6 条回复    2022-01-14 10:13:43 +08:00
  AoEiuV020CN
      3
  AoEiuV020CN  
     10 天前
  我在用的 QuiteRSS 就是 QT 写的在 windows 下会跟着缩放放大,但 linux 就不会放大,不知道是不是没有办法,
  newmlp
      4
  newmlp  
     10 天前
  qt 的界面默认会随缩放比放大缩小尺寸的,
  tuwulin365
      5
  tuwulin365  
     10 天前
  lz 是说动态的缩放?
  calvinHxx
      6
  calvinHxx  
     10 天前
  void physicalDotsPerInchChanged(qreal dpi)
  void logicalDotsPerInchChanged(qreal dpi)
  检测物理 /逻辑像素做转换
  https://doc.qt.io/qt-5/qscreen.html
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1359 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 18:14 · PVG 02:14 · LAX 10:14 · JFK 13:14
  ♥ Do have faith in what you're doing.