V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
puduhe1
V2EX  ›  分享创造

和阿里打官司的老哥又来了,送 50 个新产品终身免费名额

 •  
 •   puduhe1 · 2021-11-25 14:51:09 +08:00 · 1408 次点击
  这是一个创建于 941 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  之前的帖子:https://v2ex.com/t/807933
  我也算是 V2EX 的老人了
  最近我们做了一个新的东西:https://jijiancode.com
  没什么技术含量,就解决一个痛点:验证用户的手机号是不是他自已的(类似发短信验证差不多的方式)

  因为是新产品,现送 50 个终身免费名额
  规则:
  1.注册帐号(我想大家都会试试怎样验证用户手机号的)
  2.在后台创建一个 app,然后将 appid 贴在这里
  3.前 50 名

  然后我在服务器端硬编码,将你们的 appid 排除在收费流程以外
  第 1 条附言  ·  2021-12-01 08:39:51 +08:00
  本周五(12 月 3)最后截止了,到不了 50 个也算了
  第 2 条附言  ·  2021-12-03 14:20:54 +08:00
  @KevinTsui 86b6236234356b73f4c7eb37
  @santa 05cf2264e26e72100d12470f
  @llb123 df9b42e015debd5da277654f
  @Imr 02c4d98855f159f537f4d7e4
  @duxiansen 577e766c972510815c101fd0
  @okme 1312c2426ba933cdc4170b04
  @chinni f20ca1914eaad751fb716284
  @dven 8d3d84b2f02700bff8b9310b
  @NASadmin 7b2b4672d7e7a637c814038f
  @pleidy e60c48c1fa7ab14193dac071
  @walkxspace 3293b89740ed79a6522d954b
  @lyhang e6270797f6303917b02eee86

  以上 app 都已加入永久免费队列
  如有问题,请联系我们我帮你们调整
  KevinTsui
      1
  KevinTsui  
     2021-11-25 14:55:46 +08:00
  老哥这么实在,去瞅瞅是什么东东先
  puduhe1
      2
  puduhe1  
  OP
     2021-11-25 14:57:18 +08:00
  @KevinTsui 还是有一点用的,实际上如果有时间,自已做一套也不难
  idlecloud
      3
  idlecloud  
     2021-11-25 15:02:59 +08:00
  老哥实在,求领一个免费名额
  puduhe1
      4
  puduhe1  
  OP
     2021-11-25 15:04:07 +08:00
  @idlecloud
  1.注册帐号(我想大家都会试试怎样验证用户手机号的)
  2.在后台创建一个 app,然后将 appid 贴在这里
  3.前 50 名
  KevinTsui
      5
  KevinTsui  
     2021-11-25 15:17:36 +08:00
  老哥来一个,appid: 86b6236234356b73f4c7eb37
  puduhe1
      6
  puduhe1  
  OP
     2021-11-25 15:20:17 +08:00
  @KevinTsui 收到,我记下了,后面一起加啊!!!!
  whoim
      7
  whoim  
     2021-11-25 15:44:03 +08:00
  看起来不错
  santa
      8
  santa  
     2021-11-25 16:09:23 +08:00
  appid: 05cf2264e26e72100d12470f

  支持一下
  llb123
      9
  llb123  
     2021-11-25 16:44:38 +08:00
  支持一下

  appid: df9b42e015debd5da277654f
  puduhe1
      10
  puduhe1  
  OP
     2021-11-25 17:36:55 +08:00
  @santa 好的,我记录了
  puduhe1
      11
  puduhe1  
  OP
     2021-11-25 17:37:09 +08:00
  @llb123 我记下来了
  Imr
      12
  Imr  
     2021-11-25 17:53:34 +08:00
  支持一下,直接用微信小程序过手机验证,确实能省不少短信费用

  appid:02c4d98855f159f537f4d7e4
  duxiansen
      13
  duxiansen  
     2021-11-25 21:05:58 +08:00
  577e766c972510815c101fd0
  puduhe1
      14
  puduhe1  
  OP
     2021-11-26 08:44:20 +08:00
  @Imr @duxiansen 我记下来了,后面我一起修改
  okme
      15
  okme  
     2021-11-26 09:07:04 +08:00
  1312c2426ba933cdc4170b04
  chinni
      16
  chinni  
     2021-11-26 10:55:27 +08:00
  appid
  f20ca1914eaad751fb716284
  多谢
  puduhe1
      17
  puduhe1  
  OP
     2021-11-26 14:19:06 +08:00
  @okme @chinni 好的
  dven
      18
  dven  
     2021-11-27 07:25:54 +08:00
  8d3d84b2f02700bff8b9310b 谢谢大佬
  puduhe1
      19
  puduhe1  
  OP
     2021-11-27 17:45:48 +08:00
  @dven 好的,我记下来了
  NASadmin
      20
  NASadmin  
     2021-11-28 23:27:58 +08:00
  7b2b4672d7e7a637c814038f 谢谢大佬
  puduhe1
      21
  puduhe1  
  OP
     2021-11-29 09:01:42 +08:00
  @NASadmin 要得,我后面一起加上
  pleidy
      22
  pleidy  
     2021-11-30 16:31:55 +08:00
  e60c48c1fa7ab14193dac071 谢谢大佬
  walkxspace
      23
  walkxspace  
     2021-11-30 17:43:34 +08:00
  3293b89740ed79a6522d954b 谢谢大佬
  puduhe1
      24
  puduhe1  
  OP
     2021-12-01 08:38:47 +08:00
  @pleidy @walkxspace 我记下来,本周五一起将兄弟下加上去
  lyhang
      25
  lyhang  
     2021-12-02 11:23:47 +08:00
  老哥 感谢了哈 e6270797f6303917b02eee86
  puduhe1
      26
  puduhe1  
  OP
     2021-12-02 13:59:22 +08:00
  @lyhang 收到
  puduhe1
      27
  puduhe1  
  OP
     2021-12-03 14:20:26 +08:00
  @KevinTsui 86b6236234356b73f4c7eb37
  @santa 05cf2264e26e72100d12470f
  @llb123 df9b42e015debd5da277654f
  @Imr 02c4d98855f159f537f4d7e4
  @duxiansen 577e766c972510815c101fd0
  @okme 1312c2426ba933cdc4170b04
  @chinni f20ca1914eaad751fb716284
  @dven 8d3d84b2f02700bff8b9310b
  @NASadmin 7b2b4672d7e7a637c814038f
  @pleidy e60c48c1fa7ab14193dac071
  @walkxspace 3293b89740ed79a6522d954b
  @lyhang e6270797f6303917b02eee86

  以上 app 都已加入永久免费队列
  liuchy
      28
  liuchy  
     2021-12-16 16:49:28 +08:00
  @puduhe1 我更想知道和阿里打官司的那个产品,现在运营的情况如何了呢?
  puduhe1
      29
  puduhe1  
  OP
     2021-12-17 14:10:42 +08:00
  @liuchy 我们还活得好好的 产品地址:https://www.zijizhang.com/
  a4222012
      30
  a4222012  
     2022-05-30 22:40:04 +08:00
  @puduhe1 求一个兑换码。
  puduhe1
      31
  puduhe1  
  OP
     2022-06-10 16:22:40 +08:00
  @a4222012 兄弟,活动截止了
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   915 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 22:07 · PVG 06:07 · LAX 15:07 · JFK 18:07
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.