V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
linux40
V2EX  ›  C++

寻求带有某种特征的 C++项目

 •  1
   
 •   linux40 · 359 天前 · 725 次点击
  这是一个创建于 359 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  这种特征如下:

  • 项目中有一个基类和一些派生类;
  • 基类某个方法的默认实现,或者某些派生类的实现是抛出一个异常;(它们可能无法提供这个方法的实现,或者有别的什么原因。)
  • 有某个函数,接收这个基类为参数,并调用该方法;
  • 有某个函数,调用上面一条所描述的函数,调用时传递的对象有该方法的具体实现,而不是抛出异常。

  代码实例如下:

  struct Base {
    virtual void foo();
  };
  
  struct Derived0 : Base {
    virtual void foo() { /* do something */ }
  };
  
  struct Derived1 : Base {
    virtual void foo() { throw std::exception{ "Not Implemented!" }; }
  };
  
  void bar(Base &base)
  {
    /* do something */
    base.foo();
  }
  
  void baz()
  {
    Derived0 d0;
    bar(d0);
    /* do something */
  }
  
  4 条回复    2020-12-12 02:11:23 +08:00
  linux40
      1
  linux40  
  OP
     359 天前
  对了,还有一点要求,Derived0::foo 不能抛异常,比如没有 new 之类的。
  linux40
      2
  linux40  
  OP
     358 天前
  kuso,人工顶一下。。。
  secondwtq
      3
  secondwtq  
     358 天前   ❤️ 1
  我倒是觉得这个主题符合这种特征: https://en.wikipedia.org/wiki/XY_problem
  linux40
      4
  linux40  
  OP
     357 天前 via Android
  @secondwtq 这可能是一种线索。有实际的开源项目例子就好了。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1791 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 16:41 · PVG 00:41 · LAX 08:41 · JFK 11:41
  ♥ Do have faith in what you're doing.