V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
zhxjdwh
V2EX  ›  问与答

有没有办法在不杀死 jvm 进程的情况,把这个进程恢复正常?

 •  
 •   zhxjdwh · 2020-03-16 11:45:47 +08:00 · 425 次点击
  这是一个创建于 554 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  mysql 查了太多数据,内存爆掉了,程序假死了,有没有办法在不杀死 jvm 进程的情况,把这个进程恢复正常?哈哈,就是不想重启,想了解一下有没有一些歪门的法子?

   jstat -gcutil 16097 1000 100
   S0   S1   E   O   M   CCS  YGC   YGCT  FGC  FGCT   GCT  
   0.00 63.10 100.00 99.99 97.80 94.12 13173 929.407  197 1438.054 2367.460
   0.00 63.10 100.00 99.99 97.80 94.12 13173 929.407  197 1438.054 2367.460
   0.00 63.10 100.00 99.99 97.80 94.12 13173 929.407  197 1438.054 2367.460
   0.00 63.10 100.00 99.99 97.80 94.12 13173 929.407  197 1438.054 2367.460
   0.00 63.10 100.00 99.99 97.80 94.12 13173 929.407  197 1438.054 2367.460
  
  
  目前尚无回复
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1124 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 18ms · UTC 23:34 · PVG 07:34 · LAX 16:34 · JFK 19:34
  ♥ Do have faith in what you're doing.