V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
livc
V2EX  ›  分享创造

凌晨四点:播客文化社区

 •  3
   
 •   livc ·
  livc · 2019-01-02 11:03:08 +08:00 · 12778 次点击
  这是一个创建于 1490 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  最近搭建的一个播客社区,为独立播客的受众提供一个交流的平台。目前支持的分类节点是从苹果 Podcast 2018 年度精选中挑选而出。

  邀请制注册,想加入的同学可以留下邮箱我来邀请。

  https://at4am.io/
  第 1 条附言  ·  2019-01-03 18:09:32 +08:00
  121 楼和之前的都邀请啦!
  第 2 条附言  ·  2019-01-04 16:17:47 +08:00
  目前留言的都邀请啦,发现 QQ 邮箱收不到邀请邮件,我会慢慢手动给大家发邮件,但仍然可能会被 QQ 的反垃圾打掉。最好可以在 tg @livc95 来联系我要邀请吧~
  192 条回复    2021-08-04 15:47:00 +08:00
  1  2  
  xunqin
      1
  xunqin  
     2019-01-02 11:30:07 +08:00
  麻烦邀请我 huangjingyun#qq.com
  livc
      2
  livc  
  OP
     2019-01-02 11:31:34 +08:00
  @xunqin #1 邀请啦,欢迎!
  ddlee
      3
  ddlee  
     2019-01-02 11:38:47 +08:00 via Android
  求邀请 cnlijiacheng96[at]gmail[dot]com
  livc
      4
  livc  
  OP
     2019-01-02 11:40:31 +08:00
  @ddlee #3 邀请啦,欢迎李嘉诚
  toptyloo
      5
  toptyloo  
     2019-01-02 11:48:08 +08:00
  toptyloo#gmail.com 求药
  livc
      6
  livc  
  OP
     2019-01-02 11:51:50 +08:00
  @toptyloo #5 已发,欢迎!
  seramat
      7
  seramat  
     2019-01-02 11:55:16 +08:00
  ddlee
      8
  ddlee  
     2019-01-02 11:56:39 +08:00 via Android
  @livc 曾经年少无知,暴露太多信息在私人邮箱名里了
  cuminflea
      9
  cuminflea  
     2019-01-02 11:57:47 +08:00 via iPad
  cuminflea[at]gmail.com
  wmwwmv
      10
  wmwwmv  
     2019-01-02 12:00:11 +08:00
  偶遇大佬
  SsuchingYu
      11
  SsuchingYu  
     2019-01-02 12:02:58 +08:00
  这个播客圈,太文艺高大上了,都不好意思听这些节目。
  killeder
      12
  killeder  
     2019-01-02 12:05:45 +08:00 via Android
  killeder(at)gmail.com
  lpd0155
      13
  lpd0155  
     2019-01-02 12:22:54 +08:00 via Android
  lpd6375#live.com 谢谢大佬
  Stan30
      14
  Stan30  
     2019-01-02 12:25:44 +08:00 via iPhone
  stan30#126.com
  likiwang
      15
  likiwang  
     2019-01-02 12:38:13 +08:00 via iPhone
  luowang771(at)gmail.com
  qqerqqer
      16
  qqerqqer  
     2019-01-02 12:56:21 +08:00 via iPhone
  qqerqqer ( at ) 126.com
  irockytan
      17
  irockytan  
     2019-01-02 12:57:59 +08:00 via iPhone
  irockytan#outlook,麻烦啦
  chendeshen
      18
  chendeshen  
     2019-01-02 12:58:59 +08:00 via Android
  chendeshen#hotmail.com 谢谢(*°∀°)=3 大佬
  livc
      19
  livc  
  OP
     2019-01-02 13:05:15 +08:00
  @seramat #7
  @cuminflea #9
  @killeder #12
  @lpd0155 #13
  @Stan30 #14
  @likiwang #15
  @qqerqqer #16
  @irockytan #17
  @chendeshen #18
  都已经邀请了,欢迎大家
  css561
      20
  css561  
     2019-01-02 13:25:25 +08:00 via iPhone
  dimlau
      21
  dimlau  
     2019-01-02 13:41:49 +08:00
  所以楼主不怎么听播客吧?
  Locklight
      22
  Locklight  
     2019-01-02 14:02:15 +08:00
  [email protected] 求邀请, 顺便安利一波一直听的播客: 交差点 得意忘形
  XlouS666
      23
  XlouS666  
     2019-01-02 14:06:18 +08:00 via Android
  cszhiyue
      24
  cszhiyue  
     2019-01-02 14:06:39 +08:00
  yuhaaitao
      25
  yuhaaitao  
     2019-01-02 14:11:28 +08:00 via Android
  yuhaaitao#gmail.com 谢谢
  13662439966
      26
  13662439966  
     2019-01-02 14:16:55 +08:00
  crysanto
      27
  crysanto  
     2019-01-02 14:38:12 +08:00
  jvechen[at]live[dot]com 谢邀
  vJianZhen
      28
  vJianZhen  
     2019-01-02 14:41:46 +08:00 via iPhone
  bonfy
      29
  bonfy  
     2019-01-02 14:46:05 +08:00
  bonfywork(at)163.com
  LeoSUPERB
      30
  LeoSUPERB  
     2019-01-02 14:53:32 +08:00
  jiebin
      31
  jiebin  
     2019-01-02 14:53:58 +08:00
  yaoliyc
      32
  yaoliyc  
     2019-01-02 15:17:52 +08:00
  yaoliyc#outlook.com
  mobaui
      33
  mobaui  
     2019-01-02 15:35:24 +08:00
  大佬这个系统咋搭建的,有开源么,能不能复制一套。。。不大好意思当伸手党。。。
  youthcould
      34
  youthcould  
     2019-01-02 15:37:00 +08:00
  magicZ
      35
  magicZ  
     2019-01-02 15:38:21 +08:00
  [email protected] , 多谢兄弟
  yy910217
      36
  yy910217  
     2019-01-02 17:25:27 +08:00
  thsheeps(at)gmail.com , 麻烦咯
  Egfly
      37
  Egfly  
     2019-01-02 17:52:36 +08:00
  chantan
      38
  chantan  
     2019-01-02 18:09:27 +08:00 via iPhone
  lincleejun
      39
  lincleejun  
     2019-01-02 18:15:56 +08:00
  lincleejun
      40
  lincleejun  
     2019-01-02 18:16:11 +08:00
  感谢
  menglling
      41
  menglling  
     2019-01-02 18:45:00 +08:00
  [email protected] 麻烦了。
  sudden
      42
  sudden  
     2019-01-02 18:46:52 +08:00
  livc
      43
  livc  
  OP
     2019-01-02 18:51:36 +08:00
  @css561 #20
  @Locklight #22
  @XlouS666 #23
  @cszhiyue #24
  @yuhaaitao #25
  @13662439966 #26
  @crysanto #27
  @vJianZhen #28
  @bonfy #29
  @youngoris #30
  @jiebin #31
  @yaoliyc #32
  @youthcould #34
  @magicZ #35
  @yy910217 #36
  @Egfly #37
  @chantan #38
  @lincleejun #39
  @menglling #41
  @sudden #42 都已经发送,欢迎各位!


  @mobaui #33 http://discourse.org
  justinlin
      44
  justinlin  
     2019-01-02 18:54:50 +08:00 via Android
  witb at 163.com
  lushilu001
      45
  lushilu001  
     2019-01-02 18:58:29 +08:00 via iPhone
  felu001 ( at ) 126.com
  Yreddragon
      46
  Yreddragon  
     2019-01-02 19:06:41 +08:00 via iPhone
  [email protected]
  刚听播客不久,感觉播客挺好的。现在成了每天睡觉前的必备节目。
  谢大佬
  xiaochou
      47
  xiaochou  
     2019-01-02 19:08:17 +08:00
  zirconium
      48
  zirconium  
     2019-01-02 19:10:26 +08:00
  gongchao1210#gmail.com Thanks♪(・ω・)ノ
  sktshun
      49
  sktshun  
     2019-01-02 19:13:01 +08:00 via Android
  asdfg6818
      50
  asdfg6818  
     2019-01-02 19:13:53 +08:00
  [email protected] 多谢大佬~
  Suchgreat
      51
  Suchgreat  
     2019-01-02 19:24:56 +08:00
  [email protected] 大佬麻烦邀请一下
  twistoy
      52
  twistoy  
     2019-01-02 19:28:24 +08:00
  ballshapesdsd
      53
  ballshapesdsd  
     2019-01-02 20:05:46 +08:00
  [email protected]ありがとうございます
  outcastveron
      54
  outcastveron  
     2019-01-02 20:42:18 +08:00
  [email protected] THX 谢谢!
  icemamba
      55
  icemamba  
     2019-01-02 20:50:51 +08:00 via Android
  lynntime
      56
  lynntime  
     2019-01-02 20:57:32 +08:00 via iPhone
  easong
      57
  easong  
     2019-01-02 20:57:56 +08:00 via Android
  [email protected] ,谢谢楼主
  Ryan817
      58
  Ryan817  
     2019-01-02 21:11:30 +08:00
  ytlm
      59
  ytlm  
     2019-01-02 22:16:35 +08:00 via Android
  求邀请 ytlm.lv[at]gmail[dot]com
  xatest
      60
  xatest  
     2019-01-02 22:30:07 +08:00
  hi 艾特 aoxuis.me 谢谢
  lestat
      61
  lestat  
     2019-01-02 22:33:30 +08:00 via Android
  rocketman
      62
  rocketman  
     2019-01-02 22:33:36 +08:00
  jmy
      63
  jmy  
     2019-01-02 22:40:09 +08:00
  [email protected] 谢谢邀请
  stille
      64
  stille  
     2019-01-02 22:52:29 +08:00 via iPhone
  stille#live。com
  谢谢!求邀
  vimutt
      65
  vimutt  
     2019-01-02 23:08:47 +08:00
  [email protected] 谢谢邀请
  Anhedonia
      66
  Anhedonia  
     2019-01-02 23:09:58 +08:00
  [email protected]
  谢谢啦!
  bibicall
      67
  bibicall  
     2019-01-02 23:10:19 +08:00 via Android
  大佬 tcwm100#gmail.com
  xtaxcy
      68
  xtaxcy  
     2019-01-02 23:46:14 +08:00 via Android
  keirax#protonmail.com 谢谢
  steveway
      69
  steveway  
     2019-01-02 23:49:16 +08:00
  stevelog#163.com
  谢谢
  techYoung
      70
  techYoung  
     2019-01-03 00:04:36 +08:00
  hackpro
      71
  hackpro  
     2019-01-03 01:16:52 +08:00
  求邀 base64:aXYyZXhAcXEuY29t
  okjb
      72
  okjb  
     2019-01-03 01:17:59 +08:00 via Android
  xgydg
      73
  xgydg  
     2019-01-03 01:56:33 +08:00 via iPhone
  [email protected]
  哈哈,我也想看看大佬们
  xingxing09
      74
  xingxing09  
     2019-01-03 02:39:05 +08:00
  [email protected]
  辛苦大佬
  panda
      75
  panda  
     2019-01-03 02:46:35 +08:00 via Android
  [email protected] 手机看这网页浏览器竟然卡死了,反复也是如此。
  guiqiqi
      76
  guiqiqi  
     2019-01-03 04:44:09 +08:00 via iPhone
  [email protected]

  辛苦啦^_^
  rigan
      77
  rigan  
     2019-01-03 05:08:31 +08:00 via Android
  alittlefun
      78
  alittlefun  
     2019-01-03 08:23:09 +08:00 via Android
  chunklarry
      79
  chunklarry  
     2019-01-03 08:24:53 +08:00
  [email protected] 谢谢谢谢
  moonvstod
      80
  moonvstod  
     2019-01-03 08:38:59 +08:00
  witsky
      81
  witsky  
     2019-01-03 08:43:44 +08:00
  ymcisokay
      82
  ymcisokay  
     2019-01-03 08:58:31 +08:00
  yischool
      83
  yischool  
     2019-01-03 09:06:50 +08:00
  Rob007
      84
  Rob007  
     2019-01-03 09:10:08 +08:00
  tony2lord
      85
  tony2lord  
     2019-01-03 09:13:04 +08:00
  zetaoyang
      86
  zetaoyang  
     2019-01-03 09:17:54 +08:00
  @livc 求邀 邮箱地址 base64 编码:dml0enlzQG91dGxvb2suY29t
  no1guangming
      87
  no1guangming  
     2019-01-03 09:23:55 +08:00
  fusociety
      88
  fusociety  
     2019-01-03 09:27:13 +08:00
  lengxiao
      89
  lengxiao  
     2019-01-03 09:41:20 +08:00
  luffysup
      90
  luffysup  
     2019-01-03 09:52:28 +08:00
  keeev
      91
  keeev  
     2019-01-03 09:52:48 +08:00
  keeev[at]outlook.com 谢谢
  alex357
      92
  alex357  
     2019-01-03 09:53:07 +08:00
  NzcwNTE0MjczQHFxLmNvbQ==
  Geekgogo
      93
  Geekgogo  
     2019-01-03 09:54:12 +08:00
  麻烦捞我一下 [email protected] ,谢谢😁
  simpler
      94
  simpler  
     2019-01-03 09:59:27 +08:00
  DarinJi
      95
  DarinJi  
     2019-01-03 10:00:14 +08:00
  xlcoder166
      96
  xlcoder166  
     2019-01-03 10:02:27 +08:00
  烦请也捞我以下: base64: eGxjb2RlcjE2NkBnbWFpbC5jb20=
  horace1949
      97
  horace1949  
     2019-01-03 10:03:12 +08:00
  xieyqxie
      98
  xieyqxie  
     2019-01-03 10:09:17 +08:00
  clancyin796
      99
  clancyin796  
     2019-01-03 10:11:51 +08:00
  clancyin#gmail.com 麻烦邀请一下,谢谢
  rayless
      100
  rayless  
     2019-01-03 10:13:21 +08:00
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   946 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 68ms · UTC 16:47 · PVG 00:47 · LAX 08:47 · JFK 11:47
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.