V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
shengyu
V2EX  ›  GitHub

Github 又挂了

 •  1
   
 •   shengyu · 2018-08-31 12:37:50 +08:00 · 2486 次点击
  这是一个创建于 2061 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  12 条回复    2018-08-31 13:49:34 +08:00
  KevZhi
      1
  KevZhi  
     2018-08-31 12:41:48 +08:00 via iPhone
  go/however/
  huiyifyj
      2
  huiyifyj  
     2018-08-31 12:43:01 +08:00 via Android
  然而并没有。
  f2f2f
      3
  f2f2f  
     2018-08-31 12:43:49 +08:00
  August 31, 2018
  12:40 中国标准时间 We are investigating reports of elevated error rates.

  说没有的可以去 status . github . com 看看,这次不是网络问题
  xiaket
      4
  xiaket  
     2018-08-31 12:47:17 +08:00
  嗯, 和 GFW 无关
  SsuchingYu
      5
  SsuchingYu  
     2018-08-31 12:53:05 +08:00
  SsuchingYu
      6
  SsuchingYu  
     2018-08-31 12:55:31 +08:00
  @SsuchingYu 图床链接貌似发错了?二了。
  https://imgur.com/LdIeQcd
  https://imgur.com/Rjmuu2k
  SsuchingYu
      7
  SsuchingYu  
     2018-08-31 13:00:52 +08:00
  @SsuchingYu 不知道为啥 Imgur 显示不出来……
  ynyounuo
      8
  ynyounuo  
     2018-08-31 13:24:03 +08:00
  @SsuchingYu 你发个网页当然不行啊 - - 你得发图片的直链啊
  SsuchingYu
      9
  SsuchingYu  
     2018-08-31 13:29:30 +08:00 via Android
  SsuchingYu
      10
  SsuchingYu  
     2018-08-31 13:29:57 +08:00 via Android
  @ynyounuo 直链也出不来?好吧,我貌似是智障。
  ynyounuo
      11
  ynyounuo  
     2018-08-31 13:37:50 +08:00   ❤️ 1
  @SsuchingYu 你发了个 thumbnail - -
  https://www.v2ex.com/t/130567#r_6058810

  你在这个回复里的姿势是正确的
  SsuchingYu
      12
  SsuchingYu  
     2018-08-31 13:49:34 +08:00
  @ynyounuo 原来是要把 _d 去掉……
  多谢你挽救了我这个智障……
  Imgur 界面貌似改了呢……没有一键的直链了……
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1114 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 18:50 · PVG 02:50 · LAX 11:50 · JFK 14:50
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.